بازطراحی سایت، به معنی تغییر روند عادی سایت و تغییر نما و محتوای سایت است. نما و ویوی سایت همان ویترین سایت شما محسوب می شود. در بدو ورود به هر سایتی موضوعی که پیش از هر چیز بازدید کننده را جذب و یا دفع می کند شکل ظاهری سایت است، چینش و نمای سایت اولین وجه معرفی سایت شما است. این که چه ترفندی و دیزاینی را برای این ویترین به کار ببرید معرفی برای سایت شما است. در مرحله بعد، افراد به سایت جذب می شوند و وارد بخش محتوایی سایت می شوند، این مهم که ذهنیتی خوشآیند از شما پیدا کنند و یا بی تفاوت از کنار سایت شما بگذرند ارتباط مستقیمی به دیزاین ظاهری سایت شما دارد.

بیشتر…